Członkostwo

Statut

OSSP szpitale prywatne logo OSSP

statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, zwany dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989r nr.20 poz.104) oraz ustawy „O organizacjach pracodawców” z dnia 23 maja 1991 r. Dz.U.nr. 55, p z. 235, innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego statutu i uchwalonych regulaminów.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  Stowarzyszenie jest samorządne i niezależne w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 3. Stowarzyszenie nie może podejmować działań zmierzających do ograniczenia praw pracowników do zrzeszania się ich w związki zawodowe oraz działań mających na celu sprawowanie kontroli nad związkami pracowników.
 4. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie zgromadzonych w nim podmiotów w negocjacjach z funduszami ochrony zdrowia, ministerstwem zdrowia i innymi centralnymi urzędami, organami samorządu terytorialnego oraz ochrona praw i reprezentowanie interesów członków oraz kształtowanie zasad współpracy ze związkami zawodowymi pracowników.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  Siedzibą władz jest miasto Gdynia.
 2. W realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działalności, jak również może prowadzić z nimi współpracę.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa handlowego w celu realizacji własnych celów.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały regionalne, w celu realizacji własnych regionalnych celów.
 4. Oddział regionalny tworzony i rozwiązywany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, podejmowaną zwykłą większością głosów.
 5. Oddział regionalny nie posiada osobowości prawnej.
 6. Strukturę, organizację, finansowanie, zadania i kompetencje oddziału regionalnego, określa uchwała Zarządu OSSP o jej powołaniu.

Rozdział II

Misja Stowarzyszenia

§ 4

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, która ma wyrażać opinie zgromadzonych w nim podmiotów w sprawie wszechstronnego rozwoju szpitali niepublicznych, w tym również dalszych przemian w ochronie zdrowia, które zagwarantowałyby należne miejsce szpitali niepublicznych w tym systemie.

Cel stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5

Cele działalności Stowarzyszenia i sposób ich realizacji:

 1. wspieranie inicjatyw systemowych i własnościowych w ochronie zdrowia mających na celu zwiększenie udziału w rynku usług zdrowotnych podmiotów niepublicznych,
 2. reprezentowanie zgromadzonych podmiotów wobec organów państwowych,
  przygotowanie wspólnego stanowiska dla płatników za usługi medyczne, dotyczącego systemu ich finansowania,
 3. nawiązywanie ścisłej współpracy z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie form zarządzania szpitalami i przekazywanie wzajemne doświadczeń,
  wspieranie inicjatyw integrujących podmioty niepubliczne celem efektywniejszego działania,
 4. uczestnictwo szpitali niepublicznych w pracach samorządów i urzędów centralnych oraz sejmu i senatu dotyczących ochrony zdrowia,
 5. uzgadnianie wspólnego stanowiska przy współtworzeniu aktów prawnych i aktów wykonawczych w zakresie ochrony zdrowia,
 6. nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami,
 7. współpraca z izbami zawodowymi działającymi w ochronie zdrowia,
 8. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym prowadzenie badań naukowych wdrażających nowe metody terapii w medycynie oraz prac rozwojowych.

§ 6

 1. Dla realizacji swojej misji i celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym działalność leczniczą, o której mowa w ustawie o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.).
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, sposób nabywania i utrata członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków

Członkostwo

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. założycieli,
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

§ 8

Członkiem założycielem jest podmiot będący sygnatariuszem aktu powołania Stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne:

 1. mające swe siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. akceptujące jego statutowe cele.
 3. Które złożyły deklarację członkowską

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc organizacyjną, finansowa lub rzeczową.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

Nabywanie i utrata członkostwa

§ 10

 1. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby prawnej.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:o
  a) świadczenie woli uprawnionego organu i przystąpieniu do Stowarzyszenia.
  b) statut wnioskodawcy.
  c) dokumenty stwierdzające odpowiednią rejestrację osoby prawnej.
 3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd zwykłą większością głosów.
 4. Nadanie członkostwa honorowego następuje przez Walne Zebraniem na wniosek zarządu.

§ 11

 1. Utrata członkostwo następuje na skutek:
  1. wystąpienia – dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
  2. wykluczenia w przypadkach:
   1. utraty osobowości prawnej;
   2. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
   3. działania na szkodę Stowarzyszenia;
 2. Wykluczenie wymaga każdorazowo uchwały zarządu, a w przypadku lit. c – uchwały Walnego Zebrania.
 3. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienie odwołania od uchwały Walnego Zebrania lub do sądu powszechnego w terminie 7 dni od daty doręczenie stosownej uchwały.
 4. Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do działalności w Związku, a także do jego majątku.

Prawa i obowiązki członków

§ 12

Prawa i obowiązki członków:

 1. udział we władzach Stowarzyszenia poprzez swoich delegatów, posiadających prawo głosu.
 2. udział we wszelkich imprezach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia.
 4. korzystanie z urządzeń, materiałów, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.
 5. zaskarżanie do Walnego Zebrania Członków uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków.

§ 13

Członek założyciel i członek zwyczajny obowiązany jest, oprócz obowiązków wskazanych w § 12 statutu, do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki takie same, jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia składu oraz ich kompetencje

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Delegatów;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Tryb wyboru i uzupełniania składu władz Stowarzyszenia

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
 2. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy plus jeden ilości delegatów.
 3. Wybór władz następuje spośród delegatów, jeśli Walne Zebranie Delegatów w drodze uchwały nie postanowi inaczej

§ 17

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do wyboru.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
 3. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, a skład ilościowy organu jest wystarczający do działania – zgodnie z niniejszym statutem.

Walne Zebranie Delegatów

§ 18

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Walne Zebranie Delegatów składa się z upoważnionych przedstawicieli poszczególnych członków.
 2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo wydelegować do Walnego Zebrania Delegatów jednego delegata z tym, że członkowie założyciele po trzech.
 3. Delegaci powinni posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez stosowne władze delegującego.
 4. Upoważnienie wskazane w ust. 3dla poszczególnego delegata obowiązuje na okres trwania kadencji władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający i honorowi mogą być reprezentowani przez delegatów z głosem doradczym.
 6. Delegaci tych członków, którzy zalegają ze składkami dłużej niż 6 miesięcy, nie posiadają prawa głosu.
 7. Delegaci mogą uczestniczyć na Walnym Zebraniu Delegatów osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo może zostać udzielone innemu delegatowi, a w przypadku braku takiej możliwości – innej osobie posiadającej zdolność do czynności prawnej. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie i zostać złożone przez pełnomocnika Przewodniczącemu Walnego Zebrania Delegatów, który odnotowuje ten fakt na liście obecności.

§ 20

 1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje każdorazowo zarząd.
 2. Zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej także: Zebraniem) z podaniem projektu porządku obrad, terminu i miejsca zebrania powinno być wysłane listem poleconym lub wysłane pocztą elektroniczną (jeżeli delegat uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane), nie później niż na 14 dni przed terminem Zebrania.
 3. Do prawomocności uchwał Zebrania wymagana jest obecność, co najmniej połowy delegatów członków Stowarzyszenia plus jeden. Powyższe ograniczenie nie dotyczy drugiego terminu Zebrania zwołanego na wypadek, gdyby Zebranie zwołane w pierwszym terminie nie doszło do skutku wobec nie stawienia się wymaganej ilości delegatów. Uchwały Zebrania zwołanego w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych delegatów.
 4. Do zwoływania Zebrania w drugim terminie stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 niniejszego §.

§ 21

 1. Walne Zebranie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje przewodniczący Zebrania, wybrany większością głosów.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, o ile Zebranie nie zadecyduje inaczej.

§ 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje zarząd w sposób określony w § 20 ust. 2, w następujących przypadkach:
  o ile uzna to za konieczne,
  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów, z podaniem powodu i sprawy.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
 3. określenie zasad wyboru i ilości osób wchodzących w skład zarządu,
 4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 7. uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy,
 8. odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu,
 10. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka w przypadku określonym w § 11 ust. 1 pkt. 2 c,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 12. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 13. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek i świadczeń,
 14. udzielanie pełnomocnictw zarządowi w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych i pożyczek,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia,
 16. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 17. podejmowanie uchwał i przystąpieniu do innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń,
 18. podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób prawnych do realizacji celów statutowych,
 19. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
 20. ustanawianie odznak, insygniów, tytułów i odznaczeń oraz zasad ich nadawania,
 21. podejmowanie uchwał o powołaniu jednostek organizacyjnych,
 22. zalecanie Komisji rewizyjnej kontroli problemowych w zakresie innym niż określone przez statut,
 23. uchwalanie zmian statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 24

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów oraz reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Delegatów, w tym:
  1. Prezesa,
  2. 3-5 Wiceprezesów,
  3. 1-2 członków,
 3. Uchwałę w sprawie ilości członków Zarządu w danej kadencji podejmuje Walne Zebranie Delegatów przy jego powołaniu.
 4. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba nie uczestnicząca w zarządzie innej organizacji pracodawców (z wyłączeniem organizacji skupiających organizacje pracodawców).
 5. Zasady działania zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Delegatów.
 6. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 7. Wniosek o odwołanie członków zarządu musi być zgłoszony i podpisany, przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.
 8. Uchwała o odwołaniu członków zarządu zapada większością 2/3 ogólnej liczby delegatów. W przypadku odbywania Walnego Zebrania w drugim terminie, o którym mowa w § 20 ust. 3 Statutu, uchwała o odwołaniu członka zarządu na tym terminie zapada większością 2/3 głosów obecnych delegatów.
 9. Wniosek o odwołaniu prezesa jest równoznaczny z wnioskiem o odwołanie całego zarządu.
 10. Odwołanie prezesa jest skuteczne, jeżeli na tym samym zebraniu zostanie powołany jego następca.

§ 25

 1. Posiedzenie zarządu zwołuje prezes lub za jego zgodą wiceprezes.
 2. Uchwały zarządu zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków zarządu.
 3. W razie równości głosów decydujący głos przysługuje prezesowi.

§ 26

 1. Obowiązkiem zarządu jest prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez władze Stowarzyszenia.
 2. Prezes kieruje pracami zarządu.
 3. Wyboru prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności.
 4. Prezes ma prawo zgłaszania pozostałych członków zarządu oraz występowania z wnioskiem o ich odwołanie.
 5. Prezes wykonuje funkcję pracodawcy w stosunku do dyrektora biura i kierowników jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, jeśli takie zostaną powołane.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,
 2. Realizacja celów i misji Stowarzyszenia, zgodnie ze statutowym sposobem ich realizacji.
 3. Realizacja uchwał Walnego Zebrania w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia,
 4. Wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie w innych stowarzyszeniach, fundacjach i spółkach,
 5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz w ustalonym trybie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, a także ustalanie terminu i miejsca ich odbycia,
 6. Przyjmowanie nowych członków na zasadach określonych w § 10 Statutu,
 7. Wykluczanie członków na podstawie § 11 Statutu,
 8. Przygotowywanie projektów regulaminów funkcjonowania zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 10. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Delegatów o wysokości składki rocznej,
 11. Powoływania zespołów roboczych i komisji do określonych zadań,
 12. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadanie członkostwa honorowego,
 13. Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia i załatwiania określonych spraw w szczególności do:
  1. kierowania pracami organizacyjnymi, administracyjnymi i finansowymi.
  2. przygotowania projektu i realizacji przyjętego budżetu Stowarzyszenia.
  3. sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej finansującej działalność Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz reprezentowania na zewnątrz uprawniony jest Prezes samodzielnie, dwóch Wiceprezesów działających łącznie lub Wiceprezes wraz z jednym z członków zarządu.
 2. Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia podpisują wszyscy członkowie zarządu. 

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest jedyną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, wybranych wyłącznie spośród delegatów przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia;
 2. kontrola stanu majątkowego Stowarzyszenia;
 3. opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym Zebraniem Delegatów;
 4. występowania z wnioskami do zarządu w sprawach będących przedmiotem kontroli;
 5. przygotowywanie projektu regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Walnemu Zebraniu Delegatów .

§ 31

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. fundusze;
  2. ruchomości;
  3. nieruchomości;
 2. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Źródłami powstawania majątku są:
  1. składki członkowskie i inne świadczenia;
  2. dochody z majątku;
  3. dotacje;
  4. dochody z działalności gospodarczej;
  5. odsetki bankowe;

§ 33

 1. Wysokość składki ustalana jest raz w roku przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Składki powinny być opłacane co 1/2 roku.

§ 34

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

 1. Zmiany w Statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia popartej przez 2/3 ogólnej liczby delegatów.
 2. W przypadku odbywania Walnego Zebrania w drugim terminie, o którym mowa w § 20 ust. 3 Statutu, uchwała o zmianie Statutu na tym terminie zapada większością 2/3 głosów obecnych delegatów.
 3. Projekt zmian w statucie powinien być dostarczony delegatom najpóźniej na 21 dni przed datą Walnego Zebrania Delegatów.

§ 36

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów popartej, przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.
 2. W przypadku odbywania Walnego Zebrania w drugim terminie, o którym mowa w § 20 ust. 3 Statutu, uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia na tym terminie zapada większością 2/3 głosów obecnych delegatów.
 3. Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel charytatywny.

Doświadczenie

20 lat działalności - ponad 150 szpitali

20 lat działalności na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce z aktywnym udziałem sektora szpitali prywatnych

Szpitali
+ 0
Podmioty
+ 0

Copyright © 2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. All Rights Reserved.